สรุปภาษีที่ดินที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว เริ่มใช้ 1 มกราคม พ.ศ.2563

โดยแบ่งกลุ่มของที่ดินออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัตราภาษีเริ่มต้นที่ 0.01% สำหรับที่ดินมูลค่า 0-75 ล้านบาท และสูงสุดอยู่ที่อัตรา 0.05% สำหรับที่ดินมุลค่า 100-500 ล้านบาท.

2) ที่ดินเพื่อนการอยู่อาศัย คิดอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 0.02% สำหรับที่ดินมูลค่า 0-50 ล้านบาท และสุงสุดอยู่ที่อัตรา 0.1% สำหรับมูลค่า 100 บาทขึ้นไป. โดยที่ดิน และบ้านหลังหลัก ยกเว้น ภาษี 50 ล้านบาทแรก

3) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม คิดอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 0.3% สำหรับมูลค่า 0-50 ล้านบาท สุงสุด 0.7% สำหรับที่ดินที่มีมูลค่า 5,000 บ้านบาทขึ้นไป.

4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คิดอัตราเริ่มต้น 0.3% และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปีละ 0.3% หากยังไม่นำมาใช้ประโยชน์ แต่รวมทั้งหมดแล้วก็ต้องไม่เกิน 3%

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.